خیلی ها از اینکه پا روی سنگ سرد بگذارند حس خوبی ندارند. در اینصورت سیستم گرمایش از کف گزینه مناسبی برای آنها خواهد بود. کولکتورهای دارای شیربرقی، سنسورهای تشخیص دما و باز هم کنترل اتوماتیک همه تجهیزات توسط سیستم هوشمند سایر سیستم های گرمایشی می توانید گرمایش از کف خانه خود را هم به بسپارید. دمای همه فضا ها را روی مانیتور مشاهده کنید و دمای دلخواه هر فضا را بصورت مستقل تعیین کنید. با تعیین دمای عدم حضور برای زمان هایی که در خانه نیستید می توانید مصرف انرژی را در خانه بهینه کنید و از اتلاف آن جلوگیری نمایید. کنترل از طریق ریموت، تلفن، تبلت، گـوشی هـای هـوشمند و یا برخـورداری از یـک سـیستم کنتـرل دمای یکنـواخت همه از امکـاناتی است که توسط خانه هوشمند تهران در اختیار شما قرار می گیرد.سرمایش گرمایش